Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie szkolnictwa ogólnokształcącego w Powiecie Łańcuckim”

     Starosta łańcucki – Adam Krzysztoń oraz wicestarosta – Barbara Pilawa-Kraus przy kontrasygnacie skarbnika Stanisława Barnata, podpisali z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie umowę na dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie szkolnictwa ogólnokształcącego w Powiecie Łańcuckim”.

Reklama

     Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Całkowita wartość projektu wynosi 998 847,04 zł, z czego dofinansowanie wynosi 948 904,68 zł. Okres realizacji projektu to 03.09.2018 r. do 30.06.2020 r.

     Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia ogólnego w 2 liceach ogólnokształcących Powiatu Łańcuckiego w okresie do 30.06.2020 r. w celu wzrostu kompetencji (kluczowych) m in. 430 uczniów i min. 68 nauczycieli.

     Przewidziane formy wsparcia dla uczniów: zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego, kółka zainteresowań z matematyki, języka angielskiego, biologii, fizyki, chemii, informatyki, szachowe oraz warsztaty z zakresu symulacji biznesowych, umiejętności uczenia się, technik autoprezentacji.

     Formy wsparcia dla nauczycieli: szkolenia/kursy z zakresu: E- nauczyciel (kompetencje cyfrowe), metod eksperymentu, technik aktywnego uczenia się, neurodydaktyki, mediacji szkolnych, ARCIGIS Desktop, autoprezentacji, GeoGebry, MOODLLA.

     Ponadto, dla szkół objętych wsparciem w ramach projektu zostanie zakupione doposażenie, w tym: sprzęt komputerowy, tablice multimedialne, pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych (biologiczna, chemiczna, fizyczna) na łączną kwotę 412 842,54 zł.

info.Powiat Łańcucki

 

Post Author: Adam Kunysz