Można składać wnioski na usuwanie wyrobów zawierających azbest

   Już po raz kolejny, Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie odbioru i demontażu wyrobów zawierających azbest.

   W  związku  z  powyższym,  zachęcamy  mieszkańców  Łańcuta i właścicieli nieruchomości  posiadających azbest na swojej nieruchomości do składania, do Burmistrza Miasta Łańcuta, Informacji o wyrobach zawierających azbest, będącej równocześnie wnioskiem o ich demontaż, odbiór i utylizację na składowisku odpadów (wzór w załączeniu).

Reklama

   Wnioski na usunięcie w/w wyrobów będą przyjmowane do 4 maja br. W przypadku większej liczby chętnych niż pula środków przyznana gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, o kolejności odbioru decyduje data wpływu wniosku.

   Wypełniony formularz Informacji można złożyć w Urzędzie Miasta Łańcuta, ul. Plac Sobieskiego 18 lub wykonać skan i przesłać elektronicznie na adres mailowy: srodowisko@um-lancut.pl.

   Osoby, które złożyły Informację (wniosek) na  odbiór  i demontaż  wyrobów azbestowych  w latach ubiegłych nie muszą go ponownie składać.

   Dotacja nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych, a także nie obejmuje wykonania dokumentacji technicznej. W/w koszty pokrywa w całości właściciel nieruchomości.

   Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać telefonicznie w Biurze Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami pod numerem:  17 249 04 08.

Formularz Informacji o wyrobach zawierających azbest

UM Łańcut

Post Author: Adam Kunysz