Darmowa pomoc prawna w Powiecie Łańcuckim

 

Ustawa regulująca kwestie związane z udzielaniem bezpłatnej pomocy prawnej obowiązuje od początku roku 2016. Jednak dzięki nowelizacji ustawy od
1 stycznia 2019 r. uprawnionym do otrzymania bezpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest każdy, kto nie jest w stanie ponieść kosztów za odpłatne usługi prawnicze oraz złoży stosowne oświadczenie.

Reklama

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

poinformowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, sporządzenie projektu pisma w sprawach,
o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, nieodpłatną mediację, lub sporządzenie projektu pisma
o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Dodatkowo od 2020 r. mieszkańcy Powiatu Łańcuckiego mogą skorzystać
z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu
i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej
z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach. W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych. W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja.

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna. Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich
i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

  • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów,
  • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

        

Mieszkańcy Powiatu Łańcuckiego mogą skorzystać także z innych form nieodpłatnego poradnictwa. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa udostępniona jest m.in.
w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na tablicy ogłoszeń, opublikowana została w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łańcucie, na stronach internetowych urzędów gmin z terenu Powiatu Łańcuckiego. Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych
i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi. Ponadto na Liście ujęto także krajowe infolinie tematyczne.

 

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2020 r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnej Mediacji Nr 1

Poniedziałek: 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 8 (budynek Starostwa Łańcuckiego),
w godz. od 13.00 do 17.00.

Wtorek: specjalizacja nieodpłatna mediacja, 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 8 (budynek Starostwa Łańcuckiego), w godz. od 12.00 do 16.00.

Środa: specjalizacja nieodpłatna mediacja, 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 8 (budynek Starostwa Łańcuckiego), w godz. od 12.00 do 16.00.

Czwartek: 37-100 Łańcut ul. Podzwierzyniec 41 (budynek Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie), w godz. od 11.00 do 15.00.

Piątek: 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 8 (budynek Starostwa Łańcuckiego),
w godz. od 13.00 do 17.00.

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 2

 

Poniedziałek: 37-120 Markowa 1491(budynek Centrum Kultury Gminy Markowa), w godz. od 08.00 do 12.00.

Wtorek: 37-100 Łańcut, Wysoka 49 (budynek Centrum Kultury Gminy Łańcut),
w godz. od 11.00 do 15.00.

Środa: 37-110 Żołynia ul. Rynek 22 budynek Urzędu Gminy Żołynia,
w godz. od 09.00 do 13.00.

Czwartek: 37-100 Łańcut Wola Mała 93, budynek Gminnego Ośrodka Kultury
w Woli Małej
, w godz. od 13.00 do 17.00.

Piątek: 37-111 Rakszawa 506, budynek Urzędu Gminy Rakszawa,
w godz. od 08.00 do 12.00.

 

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

 

Od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do 12.00, ul. Piłsudskiego 70/5, 37-100 Łańcut, budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Łańcucie.

 

Forma zapisu na dyżur

Termin wizyty w punkcie NPP/NPO może być ustalany telefonicznie pod
nr  17 224 35 45 (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00) lub na adres e-mail: npp@powiatlancut.pl. Termin wizyty w punktach NPP w gminach: Czarna, Łańcut, Markowa, Rakszawa, Żołynia może być ustalony także pod nr tel.: 730 312 959.

 

JAK SKORZYSTAĆ Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO PODCZAS STANU EPIDEMII?

 

Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania zostało zawieszone udzielanie osobiście porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz w punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie Powiatu Łańcuckiego. Nieodpłatne porady prawne oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie są udzielane osobom uprawnionym za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. telefonicznie oraz w drodze korespondencji elektronicznej (e-mail) w godzinach pracy punktów.

 

Aby skorzystać ze szczególnej formy porady i otrzymać informacje
o dostępnym terminie, należy złożyć
ZAMÓWIENIE PORADY NA ODLEGŁOŚĆ wraz z podpisanym oświadczeniem. Można je wypełnić na gotowym formularzu albo sporządzić własnoręcznie wg wzoru.

 

Następnie zdjęcie lub skan ZAMÓWIENIA należy wysłać na adres
e-mail: npp@powiatlancut.pl albo dostarczyć do urzędu inną dostępną drogą.

Po przekazaniu zamówienia do urzędu proszę oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

W wyjątkowych sytuacjach ZAMÓWIENIE można również przekazać USTNIE, pod numerem do telefonicznych zapisów na porady: 17 224 35 45  (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00). Termin wizyty w punktach NPP w gminach: Czarna, Łańcut, Markowa, Rakszawa, Żołynia może być ustalony także pod nr tel.: 730 312 959.

 

Gdzie znaleźć formularz ZAMÓWIENIA PORADY NA ODLEGŁOŚĆ?

https://np.ms.gov.pl/podkarpackie/%C5%82a%C5%84cucki

Powiat Łańcucki

Post Author: Adam Kunysz