Dodatkowe wsparcie rodzin zastępczych w czasie pandemii w powiecie łańcuckim

 
Od dnia dzisiaj, 7. bm. rozpoczęło się podpisywanie umów i przekazywanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie rodzinom zastępczym z terenu powiatu łańcuckiego wyposażenia na cele realizacji zdalnego nauczania oraz środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne, zakupione w związku ze złożonym zapotrzebowaniem w Wydziale Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, : Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym).
 
Otrzymane środki finansowe umożliwiły tut. Centrum zakup 40 laptopów, 1 sprzętu audiowizualnego, 1900 sztuk maseczek, 9500 sztuk rękawiczek i 122 litrów płynu dezynfekcyjnego. Uzyskane, w ramach złożonego zapotrzebowania, wsparcie finansowe pozwoliło na zakupienie rodzinom zastępczym sprzętu elektronicznego, który po dokonaniu rozeznania i indywidualnego podejścia do sytuacji, trafi do tych rodzin, które z różnych istotnych powodów nie są w stanie zakupić sprzętu we własnym zakresie.
 
Przekazane rodzinom zastępczym wsparcie umożliwi zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID -19 na terenie powiatu łańcuckiego.
 
PCPR w Łańcucie

Post Author: Adam Kunysz