Podkarpackie Centrum Innowacji sfinansuje 63 projekty badawczo-rozwojowe

           Najlepsze zespoły naukowe z rzeszowskich uczelni otrzymały granty na prace badawczo-rozwojowe, które w ramach II naboru do Programu grantowego przyznało Podkarpackie Centrum Innowacji.

Reklama

W ramach drugiego naboru do Programu grantowego, do Podkarpackiego Centrum Innowacji wpłynęły 143 wnioski o dofinansowanie innowacyjnych projektów. Jest to o ok. 40% więcej niż w ramach pierwszego naboru (103 wnioski), co świadczy o rosnącym zainteresowaniu Programem wśród naukowców. Wszystkie projekty zostały zakwalifikowane jako poprawne formalnie, a 119 z nich (83%) uzyskało podczas oceny merytorycznej co najmniej 28/55 punktów i rekomendację do dofinansowania od ekspertów zewnętrznych – mówi KRZYSZTOF  BOROWICZ, Dyrektor ds. Rozwoju Technologii w Podkarpackim Centrum Innowacji.

   Ostateczna lista rankingowa została ustalona w dniu 12 stycznia 2021 r. podczas posiedzenia Komitetu Alokacji Zasobów PCI (KAZ), w skład którego wchodzą przedstawiciele PCI, uczelni partnerskich, przedsiębiorstw i organizacji biznesowych z regionu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

   Z uwagi na wysoką jakość projektów, KAZ zdecydował o zarekomendowaniu Zarządowi PCI dofinansowanie wszystkich tych wniosków, które uzyskały 44 i więcej punktów tj. łącznie  63 projektów, w tym 32 z Politechniki Rzeszowskiej, 25 z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz 6 z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Tym samym w puli środków przeznaczonych bezpośrednio na realizację prac badawczo-rozwojowych znalazło się ponad 9,3 mln złotych, co stanowi 92,15% alokacji. Wraz z kosztami obsługi administracyjnej projektów na uczelniach („koszty pośrednie” – 7,85% alokacji) PCI przeznaczy na realizację 63 wybranych projektów ponad 10 mln zł.

   Wszystkie dofinansowane projekty wpisują się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje (RIS) woj. podkarpackiego. Najwięcej projektów dotyczyło Jakości życia – 51 projektów (80,95% ogółu), następnie Informacji i telekomunikacji ICT) – 8 projektów (12,70%), Lotnictwa i kosmonautyki – 3 projekty (4,76%) a także Motoryzacji – 1 projekt (1,59%). 

   Wśród najpopularniejszych dziedzin tematycznych projektów znalazły się Ochrona zdrowia (17 projektów – 27,0% ogółu), a także Biogospodarka oraz żywność, Technologie medyczne, w tym urządzenia oraz Zaawansowane materiały (po 11 projektów – tj. po 17,5%). Łącznie w realizacji projektów weźmie udział 309 naukowców. 

   Otrzymane granty pozwolą zespołom naukowym na opracowanie innowacyjnych technologii, mających największe szanse na komercjalizację. Środki mogą być przeznaczone m.in. na zakup wyposażenia, urządzeń oraz sprzętów (nie będących środkiem trwałym), materiałów oraz surowców służących do prowadzenia badań. Do wydatków kwalifikowanych zalicza się także wynajem aparatury badawczo-naukowej, wynagrodzenie osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu oraz sfinansowanie kosztu ochrony patentowej lub innego zabezpieczenia praw własności intelektualnej.

  – Nieustannie pracujemy nad usprawnieniem i poszerzeniem zakresu wsparcia PCI skierowanego do podkarpackich uczelni i naukowców – mówi Krzysztof Borowicz, Dyrektor ds. Rozwoju Technologii w PCI – Realizacja pierwszego konkursu z 2019 roku (który potraktowaliśmy jako pilotażowy) i obsługa 25 dofinansowanych projektów grantowych pozwoliła nam poznać zarówno potrzeby Zespołów naukowych, problemy jakie mogą wystąpić w trakcie rozliczania projektów B+R, jak i wyodrębnić procesy, których usprawnienie będzie kluczem do powodzenia całego przedsięwzięcia. Dużą zmianą będzie na pewno wsparcie ze strony Specjalistów z Działu Rozwoju Technologii (powstałego w PCI we wrześniu 2020 r.) prowadzone już od samego początku wdrażania projektów. Pozwoli to na bieżące monitorowanie postępów prac i wczesne rozpoczęcie budowania optymalnej ścieżki komercjalizacji technologii. 

   Uroczyste podpisanie umów z przedstawicielami uczelni odbędzie się na przełomie stycznia i lutego br. w Podkarpackim Centrum Innowacji.

   Program grantowy na prace B+R jednostek naukowych jest realizowany w ramach projektu pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I “Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

inf. pras.

 

 

 

Post Author: Adam Kunysz