Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasów

   Starosta Łańcucki, powołując się na pismo Wojewody Podkarpackiego nr ŚR-III.700.2.78.2021 uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 13 a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1463 z późn. zm.) w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2020–2024) – opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020–2024.

Reklama

   Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.

   Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów; polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4×4 km.

   Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia są wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (oddział m.in. w Lublinie i Przemyślu).

   W związku z powyższym uprzejmie prosimy właścicieli lasów, położonych na terenie powiatu łańcuckiego, niestanowiących własności Skarbu Państwa, o umożliwienie pracownikom wyżej wymienionego przedsiębiorstwa państwowego do:

  • wstępu na teren lasów;
  • założenia w lasach powierzchni próbnych według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w kwietniu 2020 roku;
  • dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

   Więcej informacji na temat Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju można znaleźć TUTAJ

Post Author: Adam Kunysz