Absolutorium i wotum zaufania dla wójta gminy Łańcut

   Dobiega końca sesja Rady Gminy Łańcut. Radni większością głosów udzielili poparcia dla działań wójta Jakuba Czarnoty, przyjmując raport o stanie gminy za 2020 rok i udzielając wójtowi absolutorium. Ponadto radni wprowadzili zmiany w budżecie umożliwiające realizację ważnych inwestycji.

Reklama

   Raport o stanie gminy oraz głosowanie nad wotum zaufania to nowość w funkcjonowaniu samorządów.  Przyjęta w 2018 r. ustawa obliguje radnych by w terminie do 30 czerwca br. przeprowadzić debatę nad raportem, której podsumowaniem jest głosowanie za lub odrzucenie uchwały o przyjęciu wotum zaufania dla wójta.

   Dwukrotne nieudzielenie wotum może skutkować rozpisaniem referendum w sprawie odwołania włodarza. Absolutorium natomiast powiązane jest z procedurą budżetową. Jest wyrazem akceptacji rady gminy dla sposobu wykonania budżetu w poprzednim roku przez wójta. Wiąże się ono z odpowiedzialnością jaką ponosi wójt z tytułu prowadzenia gospodarki finansowej gminy. Dopuszczalna jest sytuacja, w której wójt otrzyma wotum zaufania i nie otrzyma absolutorium albo odwrotnie.

   Wójt  omawiając raport  podkreślił, że rok 2020 był bardzo trudny dla samorządów.  Rosnące koszty realizacji zadań publicznych w połączeniu z problemami wynikającymi z epidemii Covid 19 miały negatywny wpływ na kondycję wielu samorządów w Polsce. Ponadto gmina musiała zmierzyć się ze skutkami powodzi.

  – Pomimo  długiej listy problemów, którymi można by spokojnie obdzielić kilka kadencji samorządów udało nam się rok zakończyć z dużą nadwyżką finansową, rekordowo niskim zadłużeniem gminy oraz szeregiem zrealizowanych inwestycji – podkreślał Jakub Czarnota.  

   – W 2020 r. gmina przeznaczyła na remonty i inwestycje 24 miliony złotych, co stanowiło ponad 20 % całego budżetu. Pomimo dużych nakładów na rozwój udało się zmniejszyć zadłużenie gminy do poziomu poniżej 6 % budżetu. Ponadto na koniec roku udało się wypracować nadwyżkę finansową na kwotę 8 milionów złotych, która w całości została przeznaczona na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2021 r. – dodał.  

   Według wójta takie wyniki to efekt przede wszystkim dużej skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. – W latach 2019-2020 gmina zdobyła łącznie 25 milionów złotych z programów rządowych i unijnych. Dodatkowo reformy realizowane w gminie od początku kadencji też przynoszą efekty, w postaci zaoszczędzonych środków na wydatkach bieżących – tłumaczył Jakub Czarnota.

   Przy omawianiu raportu wiele miejsca poświęcono współpracy gminy Łańcut z ościennymi gminami, a także samorządem powiatu, województwa oraz administracją rządową. 

   Ostatecznie wotum zaufania wójt otrzymał 17 głosami „za”. Przeciw było 3 radnych, a jeden był nieobecny.

   Następnie radni głosowali za podjęciem uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łańcut za 2020 r., a także absolutorium dla Wójta Gminy Łańcut Przed głosowaniem radni zapoznali się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Gminy Łańcut. W obu przypadkach były one pozytywne, w związku z czym radni głosowali za przyjęciem uchwał.

   Za udzieleniem absolutorium wójtowi było 18 radnych a 2 wstrzymało się od głosu.

   Jakub Czarnota podziękował  radnym i sołtysom, zaznaczył, że jest otwarty na współpracę z każdym, kto opowiada się za rozwojem gminy. Podziękowania skierował także do pracowników urzędu gminy oraz jednostek budżetowych za ciężką pracę. – Dzięki nim idziemy do przodu. Mozolna praca przynosi efekty – dodał i podkreślił, że rozwiązywanie problemów mieszkańców, pozyskiwanie środków zewnętrznych, czy realizowanie inwestycji jest efektem dobrej pracy zespołowej.

   Podczas sesji radni zatwierdzili też poprawki w budżecie gminy na rok 2021 oraz zobowiązaniach finansowych na kolejne lata. Najważniejsze zmiany zapewniają finansowanie takich zadań jak, przebudowa drogi powiatowej Albigowa – Handzlówka, budowę przedszkola w Albigowej, przebudowa drogi Zagumnia Południowe w Kraczkowej,  remont drogi Przecznice w Soninie, kompleksową wymianę oświetlenia w szkołach, czy zakup średniego samochodu strażackiego w Handzlówce. 

UG Łańcut

 

Post Author: Adam Kunysz