Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium

   W środę 16 czerwca 2021 r. na XXVI sesji w trybie zdalnym Rada Powiatu Łańcuckiego podjęła szereg uchwał realizując obszerny porządek obrad. Nowymi elementami wprowadzonymi przez ustawę o samorządzie powiatowym w szóstej kadencji są debata nad raportem o stanie powiatu oraz związana z tym ocena w postaci uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla organu wykonawczego. Radni pozytywnie ocenili obszerny dokument jakim jest „Raport o stanie Powiatu Łańcuckiego za 2020”, przeprowadzili debatę na ten temat oraz Rada udzieliła Zarządowi Powiatu Łańcuckiego wotum zaufania za rok 2020. Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń przedstawił na sesji prezentację najważniejszych powiatowych inwestycji, z którą można zapoznać się na www.powiatlancut.pl . Więcej informacji z tzw. sesji absolutoryjnej można znaleźć na powiatowej stronie internetowej BIP.

Reklama

   Rada Powiatu Łańcuckiego zapoznała się z sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020, sprawozdaniem finansowym za rok 2020, opinią RIO w Rzeszowie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Łańcuckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Łańcuckiego za rok 2020, informacją o stanie mienia powiatowego, opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Łańcuckiego za rok 2020, a także opinią RIO o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łańcuckiego absolutorium. Dokumenty te były podstawą do podjęcia przez Radę dwóch kolejnych uchwał: w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łańcuckiego za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łańcuckiego za 2020 r. oraz w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Łańcuckiego za rok 2020.

   W kolejnych punktach sesji były sprawozdania za miniony rok z działalności PCPR w Łańcucie, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łańcuckiego. Następnie radni zmienili uchwałę ustalając nowy rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu w 2021 r. Zmienili też uchwałę w sprawie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Radni oprócz debaty nad „Raportem o stanie Powiatu Łańcuckiego za 2020”, w tym dniu prowadzili dyskusję nad Raportem z realizacji „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łańcuckiego na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”.

Stanowisko w sprawie elektrowni wiatrowych

   Radni przyjęli też stanowisko, które w szczególności dotyczy samorządów gminy Łańcut i Markowa. W uchwale Rady Powiatu Łańcuckiego zapisano, że: „Wyraża się konieczność przyśpieszenia prac legislacyjnych nad przyjęciem „poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw” oznaczonego w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej drukiem nr 1230. Wprowadzenie ww. ustawy jest zasadne z powodu:
1) zapewnienia decyzyjności gmin w zakresie ustalania odległości lokalizowania budynków mieszkalnych od elektrowni wiatrowych zarówno w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy, jak i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (przy uwzględnieniu strefy oddziaływania określonej w przeprowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko dla elektrowni – jeżeli taka została przeprowadzona);
2) umożliwienia rozwoju budownictwa mieszkaniowego w sąsiedztwie tych elektrowni przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa ich eksploatacji.” Od ponad pięciu lat po wprowadzeniu nowelizacji tzw. ustawy wiatrakowej mieszkańcy naszych gmin, którzy mają swoje nieruchomości w pobliżu elektrowni wiatrowych napotykają na szereg utrudnień administracyjno-prawnych. Stąd apel do Ustawodawcy, by ponownie zajął się tym tematem i wprowadził bardziej elastyczne przepisy prawa.

    Na sesji do porządku obrad radni wprowadzili drugą uchwałę w sprawie: zmian budżetu powiatu na rok 2021 w związku z pozyskaniem przez Zarząd Powiatu Łańcuckiego 2,4 miliona zł na odbudowę mostu w Tarnawce, zniszczonego po ubiegłorocznej powodzi. Rada przyjęła też zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego.

   Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym. Podziękował on w imieniu swoim oraz Zarządu Powiatu wszystkim pracownikom samorządowym za dobre wykonywanie swoich obowiązków, co pozwoliło uzyskać od Rady Powiatu Łańcuckiego wotum zaufania i absolutorium. Wcześniej bezpośrednio po głosowaniach podziękował Radzie Powiatu Łańcuckiego za podjęte uchwały w sprawie wotum zaufania oraz absolutorium.

Tekst i zdjęcie: ROBERT  KOCHMAN

Post Author: Adam Kunysz