XXVIII Sesja Rady Powiatu Łańcuckiego

     W środę,  22 września 2021 r.   w Starostwie Powiatowym w Łańcucie ul. Mickiewicza 2 odbędzie się XXVIII sesja Rady Powiatu Łańcuckiego,  z zastosowaniem zdalnego trybu obradowania zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568). Początek obrad o godz. 15.00.

Porządek obrad obejmuje:

Reklama
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2021 r.
 4. Informacja o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki PFRON na rok 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego.
 8. Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji.
 9. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie.

Post Author: Adam Kunysz