Rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa w Łańcucie

Termin kwalifikacji wojskowej dla mężczyzn z miasta Łańcuta – 1, 2, 3 czerwca 2022 r. i dla kobiet  24 czerwca 2022 r. Kwalifikacja wojskowa ma na celu wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Miejsce przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej: budynek nr 2 należący do Domu Pomocy Społecznej w Łańcucie przy ul. Józefa Piłsudskiego 72 (budynek usytuowany za Przedszkolem Miejskim nr 2 w Łańcucie – wejście na teren obiektu Domu Pomocy Społecznej w Łańcucie, przez bramkę od strony Przedszkola nr 2).

Reklama

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1. Mężczyzn urodzonych w 2003 roku,

2. Mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

3. Osoby urodzone w latach 2001-2002, które:

 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 •  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniem kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji.

4. Kobiety urodzone w latach 1998 – 2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej
służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji
(kierunek medyczny, weterynaryjny, psychologiczny).

5. Osoby (ochotnicy), jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia, w tym kobiety do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji
i wykształcenia.

Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) wzywają do zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej za pomocą wezwań imiennych. Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogły stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązane będą zawiadomić o tym burmistrza miasta właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa. Brak usprawiedliwienia może być powodem nałożenia grzywny lub przymusowego doprowadzenia młodego człowieka przez policję.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób do tego zobowiązanych od konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania na danym terminie informują także rozplakatowane obwieszczenia.

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej obowiązane są zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości – w celu okazania go burmistrzowi miasta lub jego przedstawicielowi;
 • posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia, w tym, wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 m-cy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej- w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej,
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy – w celu przedstawienia wojskowemu komendantowi uzupełnień;
 • dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki – w celu przedstawienia wojskowemu komendantowi uzupełnień;

Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje:

 • stawienie się przed Burmistrzem Miasta Łańcuta,
 • Powiatową Komisją Lekarską
 • oraz Wojskowym Komendantem Uzupełnień.

 W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:

 • sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
 • ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
 • wstępnym przeznaczeniem do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
 • założeniem lub aktualizacją ewidencji wojskowej i przetwarzaniem danych gromadzonych w tej ewidencji;
 • wydaniem wojskowych dokumentów osobistych;
 • przeniesieniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydaniem ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;
 • przygotowaniem rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.

Sprawy meldunkowe:

 • Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce tego pobytu. 
 • Osoby, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
 • Osoby, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Sankcje karne:

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.2021.372t.j.),
 2. Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny (Dz. U. 2022.655),
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Obrony Narodowej
  z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U.2017.1980),
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony narodowej
  z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. (Dz.U.2022.17),
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. 2017. 944).
UM Łańcut
 
 

Post Author: Adam Kunysz