Ponad 1,5 mln zł na prace badawcze podkarpackich naukowców

Trzy projekty z Politechniki Rzeszowskiej i dwa z Uniwersytetu Rzeszowskiego otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 1,54 mln zł. Środki pochodzą z oszczędności w ramach Programu grantowego PCI.

Reklama

W ramach III naboru do Programu grantowego PCI dofinansowane zostały 63 projekty – w tym 30 z Uniwersytetu Rzeszowskiego, 29 z Politechniki Rzeszowskiej, 2 z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz po 1 z PWSTE w Jarosławiu i KPU w Krośnie. Umowy grantowe zostały podpisane w grudniu 2021 r., a realizacja projektów rozpoczęła się w trzech turach: od lutego, kwietnia i czerwca 2022 r. Łączna pula grantów wyniosła ponad 17 mln zł.

Oszczędności, jakie wystąpiły w Programie grantowym pozwoliły PCI na podjęcie działań zmierzających do wykorzystania tych środków na dofinansowanie projektów z listy rezerwowej III naboru. Na ich podstawie, Komitet Alokacji Zasobów PCI zarekomendował, a następnie Zarząd PCI zatwierdził dofinansowanie 5 projektów znajdujących się na początku listy rezerwowej o łącznej wartości 1,54 mln zł.

Projekty te zostały ocenione wysoko przez ekspertów, jednak pierwotnie nie uzyskały dofinansowania ze względu na wyczerpanie środków. Wszystkie one mają charakter multidyscyplinarny, a więc będą realizowane przez zespoły złożone z naukowców specjalizujących się w różnych dziedzinach i dyscyplinach naukowych. Wpływa to pozytywnie na poziom innowacyjności, ale i wspiera pokonywanie trudnych i złożonych problemów badawczych. Planowane prace B+R wpisują się w przyszłościowe kierunki technologiczne, istotne dla rozwoju Podkarpacia. Ponadto, 3 z 5 projektów to przedsięwzięcia międzyuczelniane, angażujące naukowców z różnych uczelni – mówi Krzysztof Borowicz, dyrektor zarządzający ds. Rozwoju technologii w PCI.

Wśród dofinansowanych przedsięwzięć znalazły się 3 projekty zespołów naukowych z Politechniki Rzeszowskiej na łączną kwotę 1 037 180 zł. Przedmiotem badań będą: Ciekłokrystaliczne żywice epoksydowe jako inteligentne materiały przewodzące do przemysłu lotniczego; Metody uczenia maszynowego w modelowaniu i analizie wpływu sztywności nóg i stawów na urazy związane z aktywnością fizyczną; antymikrobowe proekologiczne powłoki z lakierów proszkowych dedykowane do zabezpieczania powierzchni kompozytów w środkach transportu i przemyśle lotniczym.

Dwa projekty z Uniwersytetu Rzeszowskiego, dofinansowane na kwotę 503 529,00 zł dotyczą: Technologii produkcji bionawozu z wykorzystaniem odpadów komunalnych przy użyciu Eisenia fetida w oparciu o diagnostykę nematologiczną; opracowania nowych pochodnych ksantohumolu o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej względem komórek Merkla.

Trzy projekty wpisują się w Regionalną Inteligentną Specjalizację Województwa Podkarpackiego „Jakość życia (produkcja i przetwórstwo żywności, turystyka oraz zdrowie, ekotechnologie, energooszczędne i inteligentne budownictwo)” a dwa w specjalizację „Lotnictwo i kosmonautyka”.

Dzięki bieżącemu monitorowaniu wydatków w ramach Programu, mogliśmy odpowiednio wcześnie uruchomić finansowanie dodatkowych projektów. Ich realizacja rozpocznie się w sierpniu 2022 r., a zakończy w styczniu 2023 r., tak aby możliwe było ich rozliczenie jeszcze w obecnej edycji projektu PCI. Za wdrożenie, obsługę i rozliczenie projektów odpowiadać będzie Dział Programów Grantowych PCI we współpracy z Centrum Transferu Technologii Politechniki Rzeszowskiej oraz Działem Nauki i Projektów Uniwersytetu Rzeszowskiego – dodaje Krzysztof Borowicz.

Program grantowy na prace B+R jednostek naukowych jest realizowany w ramach projektu pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I “Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Oprócz środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji prac badawczo-rozwojowych, PCI kompleksowo wspiera proces komercjalizacji stworzonych rozwiązań technologicznych a także prowadzi działania doradcze i szkoleniowe.

MARTYNA  BORCZYK

Post Author: Adam Kunysz