Dla wspólnego dobra

            Na terenie sołectwa Handzlówka są realizowane dwie inicjatywy promujące ekonomię społeczną. Ich rezultatem będzie integracja zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczaniem oraz zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej.

Reklama

            Realizacja działań rozpoczęła się listopadzie 2017 r. i potrwa do końca kwietnia 2018 r. Inicjatywy są finansowane poprzez mikrogranty przydzielane w ramach projektu „Nawigator”, czyli kompleksowego programu wspierania rozwoju ekonomii społecznej, obejmującego powiat jarosławski, lubaczowski, przeworski, łańcucki, leżajski, przemyski oraz miasto Przemyśl.

            Celem projektu „Nawigator” jest utworzenie co najmniej 224 miejsc pracy  w ramach tzw. przedsiębiorstw społecznych, wsparcie szkoleniowe oraz powołanie grup inicjatywnych. W październiku minionego roku dwie takie grupy zostały powołane przez mieszkańców Handzlówki. Pierwsza związana z miejscową drużyną piłkarską Grom realizuje zadanie pt. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i tworzenie elementów małej architektury jako narzędzie promocji ekonomii społecznej”. Drugą grupę stworzyli członkowie Stowarzyszenia „Razem Dla Wsi Łańcuckiej”, którzy przygotowali wniosek pt.  „Promocja idei ekonomii społecznej na terenie powiatu łańcuckiego poprzez oddolną inicjatywę realizowaną na rzecz dobra wspólnego”.

            W obu przypadkach beneficjentami zadań są mieszkańcy powiatu łańcuckiego (kobiety i mężczyźni) zagrożeni ubóstwem, wykluczeniem społecznym, problemami z odnalezieniem się na rynku pracy.  Wsparcie dla tych osób, polega na organizacji zajęć podczas, których uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności z zakresu m.in. pielęgnacji zieleni, zagospodarowania przestrzeni publicznej czy tworzenia elementów małej architektury. 

            Obie Grupy Inicjatywne podejmą starania, by wśród lokalnych społeczności wzrosła wiedza na temat ekonomii społecznej (ES), będącej niczym innym jak formą działalności gospodarczej, łączącej w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Pojęciem nierozerwalnie związanym z ES jest tzw. przedsiębiorstwo społeczne, czyli takie którego zyski są reinwestowane w cele lub we wspólnotę, a nie na zwiększenie dochodów udziałowców czy też właścicieli. Taki podmiot  powinien mieć  społecznie użyteczny cel,  oddolny charakter, demokratyczny system zarządzania i wspólnotowy charakter działania.

            Podobnymi zasadami powinni kierować się uczestnicy inicjatyw. Żeby do nich przystąpić należy zgłosić się do przedstawicieli Grup Inicjatywnych lub do biura sołtysa Handzlówki, gdzie oprócz szczegółowych informacji osoby zainteresowane współpracą mogą zapoznać się z regulaminami projektów i zapisać się do udziału w zajęciach. 

 

Grupa Inicjatywna „GROM” /

 Grupa Inicjatywa „Razem dla Wsi Łańcuckiej”

   Inicjatywa realizowana w ramach projektu „NAWIGATOR – KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020 PRIORYTETOWA VIII Integracja społeczna Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.

 

 

Post Author: Adam Kunysz