Postęp prac na DK94 Łańcut-Głuchów – budowa gazociągu wysokiego ciśnienia

Na rozbudowywanym odcinku DK94 Łańcut – Głuchów (tzw. obw. Łańcuta) zakończono kolejny ważny etap prac – budowę gazociągu wysokiego ciśnienia Dn400 oraz gazociągów średniego ciśnienia zlokalizowanych wzdłuż realizowanej drogi.

Reklama

Budowa gazociągu

Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia została wykonana w ramach budowy obwodnicy Łańcuta w związku z koniecznością przeniesienia gazociągu poza pas drogowy. Prace rozpoczęły się w grudniu 2019 r. Próby szczelności i wytrzymałości gazociągu Dn400 mm wykonano w sierpniu br., a końcem października został dokonany odbiór techniczny gazociągu.

Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia wykonana została:

– z rur stalowych 406,4×8,0 mm o długości łącznej 5873,80 m,

– z rur stalowych 114,3×5,6 mm o łącznej długości 122,70 m,

wraz z zabudową zespołu zaporo-upustowego i odwadniacza. Przebudowane zostały także sieci wodno–kanalizacyjne, kanalizacja deszczowa oraz sieci telekomunikacyjne i energetyczne.

Wprowadzona została szerokość strefy kontrolowanej czyli terenu, na którym należy kontrolować wszelkie działania, które mogłyby spowodować uszkodzenie gazociągu lub mieć inny negatywny wpływ na jego użytkowanie i funkcjonowanie. Linia środkowa strefy kontrolowanej pokrywa się z osią gazociągu i wynosi: dla rurociągu dn400mm – 8 m, a dla rurociągu dn100 – 4 m.

Zaawansowanie prac

Aktualnie na DK94 Łańcut – Głuchów prowadzone są prace związanie z przygotowaniem kolejnych odcinków pod ułożenie warstw bitumicznych. Dotychczas ułożono 29 tys. ton masy bitumicznej z 53 tys. przewidzianych do wbudowania, co daje 55% zaawansowania.

Zakończono realizację murów oporowych przy obiekcie mostowym oraz przy skrzyżowaniu DK94 z ul. Mickiewicza. Na moście w Głuchowie na rz. Sawa do wykonania pozostały jedynie roboty wykończeniowe na chodnikach i pod obiektem.

Ponadto prowadzone są prace związane z realizacją pali i słupów pod ekrany akustyczne, których zaawansowanie wynosi odpowiednio 65% dla pali i 50% dla słupów.

Pozostały do wykonania dalsze prace związane z przezbrojeniem sieci kolidujących z drogą oraz uzbrojeniem terenu w nową infrastrukturę. Zaawansowanie tych robót przedstawia się następująco:

– przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych – 50%

– przebudowa kolizji energetycznych – 70%

– przebudowa kolizji telekomunikacyjnych – 75%

– budowa przyłączy energetycznych – 79%

– budowa kanału technologicznego – 60%

– budowa sieci oświetlenia terenu – 31% (budowa linii kablowych – 61%, budowa latarni oświetleniowych – 7%).

Jako ciekawostkę warto zaznaczyć, że oświetlenie terenu w odróżnieniu do standardowo stosowanych rozwiązań będzie zawierało system zdalnej kontroli i zarządzania oprawami oświetleniowymi umożliwiający pełną kontrolę nad ich pracą. Zastosowane rozwiązanie umożliwiać będzie przykładowo sterowanie natężeniem oświetlenia w zależności od pory dnia lub od natężenia ruchu na drodze, co umożliwiać będzie również przyszłą integrację z krajowym systemem zarządzania ruchem. Celem zastosowania tego rozwiązania jest m.in. obniżenie zużycia energii elektrycznej. 

Prace na budowie obwodnicy Łańcuta prowadzone są przy utrzymaniu ciągłości ruchu dwukierunkowego na DK94. Ze względu więc na zachowanie przejezdności i prowadzeniu ruchu przy jednoczesnym realizowaniu prac, na odcinku DK94 występują czasowe utrudnienia w ruchu, które ze względu na specyfikę budowy, potrwają do końca trwania kontraktu.

Zakończenie inwestycji zaplanowano na wrzesień 2021 r.

Aktualne informacje dostępne sąna stronie internetowej kontraktu: http://obwodnicalancuta.pl/.

info i zdj. GDDKiA

Post Author: Adam Kunysz